Skórovanie alebo zapisovanie zásahov, má svoje pravidlá rovnako ako všetky aspekty streľby. S ohľadom na priebeh a typ súťaže, sú aj tieto pravidlá rôzne upravené.

Celkovo môžeme rozdeliť túto časť na zistenie hodnoty šípu, zapisovanie zásahov a riešenie sporov.

Zistenie hodnoty šípu

Bodovú hodnotu šípu hlási strelec, ktorému šíp patrí podľa polohy drieku (driek, pôvodné anglické slovo v pravidlách je shaft, čo znamená trubku šípu) v terči. V prípade, že sa driek šípu dotýka dvoch farieb, alebo sa dotýka ktorejkoľvek deliacej čiary medzi dvoma bodovými zónami, bude tento šíp zapísaný vo vyššej hodnote z dvoch dotknutých zón.

Tu je potrebné si uvedomiť, že krídelká nie sú súčasťou trubky pre potreby určenia hodnoty šípu. To, že krídelká zasahujú do vyššej bodovacej zóny nemá vplyv na hodnotu šípu.

Do ukončenia zápisu zásahov všetkých šípov v príslušnom terči sa nikto nedotkne ani terča, ani žiadneho šípu.

Toto pravidlo má zabrániť posunutiu šípu alebo terča, čo by mohlo ovlplyvniť hodnotu šípu.

Ak by v terčovnici alebo na zemi pri terčovnici, alebo v streleckej dráhe, bol nájdený väčší počet šípov ako je požadované, iba tri šípy s najnižšou bodovou hodnotou (alebo šesť, podľa toho čo zodpovedá) budú zapísané. Súťažiaci alebo tímy, ktorí(é) budú opakovane pristihnutí(é) pri vystrelení viacerých šípov, môžu byť diskvalifikovaní(é).

Ak chýba fragment terča vrátane deliacej čiary alebo tá časť, kde sa stretávajú dve farby, alebo ak je deliaca čiara posunutá šípom, potom bude pre posúdenie hodnoty každého takéhoto šípu, ktorý zasiahol túto časť, použitá imaginárna kruhová čiara.

Čiže ak šíp trafí dieru, ktorá zasahuje to vyššej bodovacej hodnoty, neznamená to, že je skórovaný ako keby túto zónu zasiahol.

Všetky otvory po šípoch vo bodovacej zóne budú vhodne označené zakaždým, keď je vykonávaný zápis a šípy sú vytiahnuté z terča.

Tie šípy, ktoré sú zapichnuté do terčovnice a nie sú viditeľné v terči, môžu byť posúdené iba rozhodcom, rovnako ako pre posúdenie hodnoty šípu s ktorou nesúhlasia všetci strelci na danej terčovnici. Pre túto činosť je pre rozhodcu definovaný postup.

Šíp ktorý zasiahne:

 • Terčovnicu a odrazí sa bude zapísaný podľa otvoru, ktorý zanechá na terči za predpokladu, že všetky ostatné otvory po šípoch boli označené a neoznačený otvor alebo značka môže byť identifikovaná;
 • Keď sa vyskytne odrazenie:
  • Súťažiacemu, ktorý strieľa sám na terčovnici, zostane po dostrieľaní sady svojich troch alebo šiestich šípov na streleckej čiare a privolá rozhodcu;
  • Jednému z viacerých súťažiacich strieľajúcich súčasne na jednu terčovnicu, všetci súťažiaci na tejto terčovnici zastavia streľbu, ale zostanú na streleckej čiare;
   • Keď všetci súťažiaci na streleckej čiare v takejto sade ukončili streľbu svojich šípov alebo vypršal časový limit, či už z toho či druhého dôvodu riadiaci streľby preruší streľbu. Súťažiaci s odrazeným šípom dôjde k terčovnici spoločne s rozhodcom, ktorý rozhodne o hodnote zásahu, zaznačí hodnotu a označí otvor. Tento rozhodca sa neskôr zúčastní zápisu tejto sady. Odrazený šíp má byť ponechaný za terčovnicou, kým nie sú úplne zapísané zásahy tejto sady. Keď je potom strelnica voľná, riadiaci streľby vydá pokyn tým súťažiacim na terčovniciach s odrazenými šípmi, aby dostrelili zostávajúce šípy.
   • Títo súťažiaci dokončia svoju sadu troch alebo šiestich šípov pred tým, ako sa bude všeobecne pokračovať v streľbe alebo zapisovaní zásahov. Žiaden iný súťažiaci nemá byť na streleckej čiare.
 • Terčovnicu a visí z nej, súťažiaci na tejto terčovnici musia zastaviť streľbu, oznámiť to a zavolať rozhodcu. Po ukončení streľby v danej sade ostatnými súťažiacimi na čiare, rozhodca dôjde so súťažiacim k terčovnici, zaznamená hodnotu šípu, vyberie ho, označí otvor a položí šíp za terčovnicu. Zostávajúce šípy budú dostrieľané ostatnými súťažiacimi na tejto terčovnici pred tým, ako riadiaci streľby všeobecne vydá povel na pokračovanie streľby alebo zápis zásahov. Rozhodca, ktorého sa to týka, bude vykonávať zápis zásahov v tejto sade.
 • Terčovnicu a šíp prenikne cez ňu. Ak všetky otvory po šípoch boli označené a ak môže byť identifikovaný neoznačený otvor, zápis bude vykonaný podľa hodnoty otvoru v terči.
 • Ďalší šíp, už zapichnutý v terčovnici a zostane zapichnutý v ňom, bude mať bodovú hodnotu rovnakú ako zasiahnutý šíp.
 • Ďalší šíp, už zapichnutý v terčovnici a odrazí sa do terča, bude mať hodnotu podľa toho, ako je zapichnutý v terči.
 • Ďalší šíp, už zapichnutý v terčovnici a odrazí sa od neho mimo terča, bude zapísaná rovnaká bodová hodnota ako je hodnota zasiahnutého šípu pokiaľ možno zasiahnutý šíp identifikovať.
 • Iný terč ako ten, ktorý prináleží súťažiacemu, bude považovaný za súčasť tejto sady a dosteane priradenú bodovú hodnotu ako keď nezasiahol.
 • Terč mimo najkrajnejšej časti bodovacej zóny terča, zapíše sa hodnota ako keď nezasiahol.

Šíp nájdený na zemi v streleckej dráhe alebo za terčovnicou, ktorý bol hlásený ako odrazený alebo preletený cez terčovnicu, musel podľa názoru rozhodcu najskôr zasiahnuť terčovnicu. Ak je v bodovacej zóne terča lokalizovaný viac ako jeden otvor po odrazení alebo preletení, bude súťažiacemu pridelená hodnota otvoru s najnižším bodovým hodnotením;

Bavíme sa o bodovacej zóne, takže v prípade redukovaného terča a neoznačení zásahov je najnižšia možná hodnota nie M ale 5 alebo 6 podľa použitého typu terča.

V prípade súbojov šípy odrazené, preletené alebo visiace z terčovnice nezastavujú súťaž.

Šíp, ktorý nezasiahol, bude v bodovačke zaznamenaný ako "M".

 

Zapisovanie zásahov

Spôsob zapisovania zásahov pravidlá WA upravujú s ohľadom na typ lukostreľby, prípadne fázu súťaže.

World Archery v pravidlách hovorí o zapisovateľovi, čo je funkcia, ktorú môže zastávať strelec. O zapisovaní zásahov pre terčovú lukostreľbu máme ešte jedn článok.

Terčová a halová lukostreľba

Kvalifikácia

Zapisovatelia zapíšu do bodovačiek hodnotu zásahu každého šípu v zostupnom poradí podľa toho, ako je nahlásené súťažiacim alebo jeho zástupcom, ktorému šípy patria. Ostatní súťažiaci na rovnakom terči skontrolujú hodnotu každého hláseného šípu a v prípade nesúhlasu privolajú určeného rozhodcu, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou. 

Eliminácie - jednotlivci

Pri eliminácii je hodnota šípu hlásená súťažiacim. Jeho súper skontroluje hodnotu každého šípu a v prípade nesúhlasu privolá určeného rozhodcu, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.

Eliminácie – družstvá

V eliminácii tímov bude zapisovanie zásahov hromadné v zostupnom poradí pre šesť (6) šípov každého tímu, každý súťažiaci môže pristúpiť k terčovnici, ale len jedna osoba za tím nahlasuje zásahy. Člen súperiaceho tímu skontroluje hodnotu každého šípu a v prípade nesúhlasu privolá určeného rozhodcu, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.

Terénna lukostreľba

Zapisovanie zásahov bude vykonané po tom, čo všetci súťažiaci zo skupiny vystrelili svoje šípy.

Ak nie je dohodnuté v skupine inak, člen skupiny s najnižším štartovným číslom sa stane vedúcim skupiny a bude zodpovedný za vedenie skupiny. Dvaja súťažiaci s druhým a tretím najnižším štartovným číslom budú zapisovať zásahy a štvrtý súťažiaci bude označovať otvory po šípoch.

V skupine s tromi členmi vedúci skupiny označí aj otvory po šípoch.

Skupina súťažiacich neopustí terč pred tým, ako sú označené všetky otvory po šípoch v bodovacej zóne.

Osoby zapisujúce zásahy zapíšu do bodovačky spolu s zodpovedajúcim číslom terča, v klesajúcom poradí hodnotu každého šípu tak, ako je hlásená súťažiacim, ktorému patria šípy. Ostatní súťažiaci v skupine skontrolujú hodnotu každého hláseného šípu. Chyba na bodovačke zistená pred vytiahnutím šípov môže byť opravená.

Zapisovatelia majú porovnať body v bodovačkách pred vytiahnutím šípov.

Keďže pri terénnej lukostreľbe, kde sa môže strieľať až na 24 rôznych terčovníc, je problém zabezpečiť aby pri každom terči bol rozhodca, ktorý by posúdil hodnotu šípu. Prípadné čakanie na rozhodcu by zase zdržalo všetky skupiny. Z tohoto dôvodu sú námietky k hodnote šípu ošetrené nasledovne:

Akékoľvek pochybnosti o hodnote šípu v terči predloží súťažiaci pred terčom ešte pred tým, ako je vytiahnutý ktorýkoľvek šíp:

 • Počas kvalifikačných kôl protivníkom v skupine. Väčšinová mienka skupiny rozhodne o hodnote - ak dôjde k nerozhodnému výsledku (50/50), šípu bude prisúdená vyššia hodnota. Toto rozhodnutie lukostrelcov je konečné.
 • Počas eliminačných a finálových kôl, keď sa súťažiaci nemôžu dohodnúť na hodnote šípu, bude privolaný rozhodca, aby rozhodol o hodnote tohto šípu.
 • Ak sú dva alebo viac šípov strelené do toho istého 20 cm terča, budú považované za súčasť tejto sady, ale len šíp s najnižšou bodovou hodnotou je započítaný. Ostatné šípy v rovnakom terči budú hodnotené ako "M".
 • Ak by mali byť v terči alebo na zemi v streleckej dráhe nájdené viac ako tri šípy patriace jednému súťažiacemu, len tri šípy s najnižšou bodovou hodnotou budú zaznamenané. Ak bude súťažiaci (alebo družstvo) pristihnutý opakovane pri vystrelení viacerých šípov, môže byť diskvalifikovaný.
 • Ak chýba fragment terča vrátane deliacej čiary alebo tá časť, kde sa stretávajú dve farby, alebo ak je deliaca čiara posunutá stranou šípom, potom bude pre posúdenie hodnoty každého takéhoto šípu, ktorý zasiahol túto časť, použitá imaginárna kruhová čiara.

Tie šípy, ktoré sú zapichnuté do terčovnice a nie sú vidieť v jej čele, môžu byť odčítané len rozhodcom.

Podobne ako je ošetrený spor o hodnotu šípu, je pozmenená aj procedúra určenia hodnoty šípu ktorý preletel terčovnicou.

V prípade odrazenia alebo preletenia šípu terčovnicou, záznam bodov bude vykonaný nasledovne:

 • Ak všetci súťažiaci zo skupiny odsúhlasia, že šíp sa odrazil alebo prešiel skrz, môžu sa dohodnúť na bodovej hodnote tohto šípu;
 • Ak sa nemôžu dohodnúť na bodovej hodnote tohto šípu, súťažiacemu budú pridelené body podľa neoznačeného otvoru po šípe v bodovacej zóne s najnižšou hodnotou.

Šíp, ktorý zasiahol :

 • Iný šíp do jeho končíka a zostal v ňom zabodnutý, bude mať bodovú hodnotu ako zasiahnutý šíp.
 • Iný šíp a potom po odklonení zasiahol terč dostane bodovú hodnotu podľa svojej polohy v terči.
 • Iný šíp a potom sa odrazil, dostane bodovú hodnotu ako šíp zasiahnutý, za predpokladu, že možno identifikovať poškodený šíp.
 • Iný terč ako súťažiaceho vlastný bude považovaný za súčasť tejto sady a bude hodnotený ako "M".
 • Vonkajšiu časť terča mimo bodovaciu zónu bude hodnotený ako "M".

 

vph